|   ورود   |   پنجشنبه 02 شهريور 1396 |
 
 
درباره منطقه یک

شهرداري منطقه يك با مساحتي بالغ بر 1973 هكتار از سطح كل شهر زنجان كه در پهنه 5 ضوابطي طرح تفصيلي شهر زنجان قرار داشته كه مشتمل بر 19 شهرك اقماري مي باشد.كمربندي شمالي زنجان به مانند يك خط  حايل محدود اين منطقه را از ديگر مناطق جدا ساخته است .از ورودي  جاده تبريز در ميدان جهاد كه آغاز كنيم شهركهاي شهرآرا اسلام آباد شهرك غرب الهيه كوي فرهنگ فجر شاهد كوي قائم اراضي پايين كوه شهرك كارمندان زيباشهر آزادگان اميركبير كوي دانشگاه بسيجيان جزو محدوده منطقه يك محسوب ميشوند.

       وجود مجتمع ادارات و تعداد زيادي از دانشگاههاي دولتي نمايشگاه كاسپين مسير گاوازنگ بيمارستان آيت اله موسوي دانشگاههاي علوم پزشكي سايت امام دانشگاه آزاد و بسياري از مراكز تفريحي از شاخصه هاي منطقه يك ميباشد.